Over hypotheken

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek bestaat uit twee delen:
1). Het leningdeel (de hypotheek) en
2). Een spaarverzekering. 

Voor het leningdeel betaalt u maandelijks (fiscaal aftrekbare) rente en voor het tweede deel betaalt u maandelijks premie aan een verzekeraar voor een (gemengde) levensverzekering. De premie voor de verzekering bestaat uit twee delen. Een deel (het zgn. risicodeel) dat ervoor zorgt dat er een uitkering komt als u en/of uw partner onverhoopt overlijdt. Het andere deel zorgt ervoor dat de polis aan het einde van de looptijd een uitkering geeft waarmee (een deel van) de hypotheek in een keer kan worden afgelost. Deze hypotheekvorm heet spaarhypotheek omdat premie waarmee u "spaart" wordt geparkeerd op een spaarrekening. 


Over het spaarsaldo wordt een rente vergoed die gelijk is aan de door u betaalde rente op de hypotheek. U weet dus op voorhand wat uw rendement is en loopt hiermee geen risico. Stijgt rente dan stijgt ook de vergoeding op uw spaargeld. Daalt rente dan geldt dit andersom. Omdat u op voorhand vastlegt wat de uitkering van de verzekering is, daalt bij een stijgende rente uw premie. Daalt rente, dan stijgt uw premie. Hierdoor gaat er een enigszins nivellerend effekt uit van resp. rentedalingen en -stijgingen op uw maandlast.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de uitkering van de spaarverzekering.

Wat zijn de voordelen?
Bij de spaarhypotheek bent u er altijd zeker van aflossing. Het opgebouwde kapitaal is geheel belastingvrij (zolang dit binnen de vrijstellingen valt).

Wat zijn de nadelen?
Bij de spaarhypotheek kent men weinig vrijheid en geen mogelijkheden om van het opgebouwde kapitaal iets over te houden. De spaarpot is onlos makelijk verbonden aan de hypotheek. Je bent derhalve gebonden aan één geldverstrekker.

De opbrengst van de spaarhypotheekverzekering is alleen vrij van belastingen, wanneer de uitkering binnen de vrijstelling valt. Deze vrijstelling is momenteel € 140.500,- , gehuwden en samenwonenden € 281.000,- (bij een minimale looptijd van 20 jaar). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Indien de uitkering van de verzekering groter is dan wordt deze belast volgens het progressieve tarief.

Voor wie?  
Mensen die zekerheid willen en flexibiliteit minder interessant vinden kiezen voor een spaarhypotheek.

De spaarhypotheek en de huidige belastingwetgeving
De beleggings- of kapitaalverzekering die u afsluit en u als Box I polis, de zogenaamde kapitaalverzekering eigen woning, aanmerkt wordt door de Belastingdienst gezien als inkomen uit woning of werk en kan daardoor in Box I vallen. Uitkeringen zullen dus boven de vrijstelling(en) gewoon progressief belast zijn (schijventarief). Wel dient de kapitaalverzekering aan een aantal voorwaarden te voldoen wil deze vallen onder de vrijstelling. Het betreft de volgende voorwaarden:
  • In de polisvoorwaarden moet zijn opgenomen dat de begunstigde de uitkering dient te gebruiken ter aflossing van de hypothecaire lening van de eigen woning;
  • In de polis moet zijn opgenomen dat binnen de bandbreedte 1:10 (laagste : hoogste premie) tenminste 20 jaar achtereen premie is betaald;
  • De polis mag nog geen 30 jaar hebben gelopen. Voordat de 30 jaar zijn verstreken moet de polis tot uitkering zijn gekomen om de geldlening af te lossen;
  • De verzekering moet recht geven op een eenmalige uitkering bij leven of bij overlijden van de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert;
  • De verzekering moet zijn afgesloten bij een professionele verzekeraar;
  • De verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd dient een eigen woning ter beschikking te hebben.