Over hypotheken

Levenhypotheek

Een levenhypotheek bestaat uit twee delen:
1). Het leningdeel (de hypotheek) en
2). Een beleggingsverzekering. 

Voor het leningdeel betaalt u maandelijks (fiscaal aftrekbare) rente en voor het tweede deel betaalt u maandelijks premie aan een verzekeraar voor een (gemengde) levensverzekering. De premie voor de verzekering kan gesplitst worden in twee delen. Een deel (het zgn. risicodeel) dat ervoor zorgt dat er een uitkering komt als u en/of uw partner onverhoopt overlijdt. Het andere deel zorgt ervoor dat de polis aan het einde van de looptijd een uitkering geeft waarmee (een deel van) de hypotheek in een keer kan worden afgelost. Deze hypotheekvorm heet levenhypotheek omdat premie waarmee u "spaart", wordt belegd in beleggingsfondsen. 

 
Deze fondsen variëren in risico profiel. Dit kunt u zelf (deels) bepalen. Bij een aantal geldverstrekkers kunt u invloed uitoefenen op de te kiezen beleggingsfondsen en zelfs, indien u dat nodig vind, hier tussentijds nog wijzigingen in aanbrengen. 

 
Garantie op een beleggingspolis is mogelijk. De meeste verzekeraars geven of geen garagtie of een klein percentage. Het hoogste percentage netto rendemant wat gegarandeerd wordt is 4%.

Aan het einde van de looptijd lost u uw hypotheekschuld (of deels) af met de kapitaalsuitkering van de verzekering. Tijdens de gehele looptijd betaalt u naast rente een premie voor de beleggingsverzekering.


Wat zijn de voordelen?
Vrijheid, flexibiliteit, vermogensopbouw, overlijdensrisicodekking en optimale benutting van het rentevoordeel. Bij de levenhypotheek kunt u (deels) zelf bepalen hoe u belegt. U kunt dit wel naderhand nog (soms tegen kosten, soms kosteloos) veranderen. De premie wordt aangepast aan uw beleggingsprofiel, aan uw op te bouwen kapitaal en aan het overlijdensrisico kapitaal. Hierdoor is de levenhypotheek ook een van de voordeligste hypotheekvormen. Indien de uitkering uit de polis hoger is dan het hypotheekbedrag is het meerdere fiscaal belast.


Wat zijn de nadelen?
Indien je belegt, neem je risico´s. We kennen allemaal de slogan: `rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst`. De beleggingsopbrengst kan wel eens lager zijn dan verwacht. Daar tegenover staat een lange beleggingshorizon van doorgaans 30 jaar. Ook is de opbrengst van de beleggingsverzekering alleen vrij van belastingen, wanneer de uitkering binnen de vrijstelling valt. Deze vrijstelling is momenteel € 140.500,- , gehuwden en samenwonenden
€ 281.000,- (bij een minimale looptijd van 20 jaar). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Indien de uitkering van de verzekering groter is dan wordt deze belast volgens het progressieve tarief.
Garantie op een beleggingspolis is mogelijk. De meeste verzekeraars geven of geen garagtie of een klein percentage. Het hoogste percentage netto rendemant wat gegarandeerd wordt is 4%.
Voor wie? 

Iedereen die wil profiteren van een lage maandlast en een goed verwacht rendement op zijn betaalde spaarpremies.  Door de geïndexeerde vrijstelling van de uitkering van de verzekering kunt u niet veel meer in een beleggingshypotheek kwijt, omdat de opbrengst boven de vrijstelling progressief belast is. Bij een hoge hypotheeksom hoort in de regel een hoog inkomen, dus belastingheffing in het hoogste tarief.

De levenhypotheek en de huidige belastingwetgeving.
De beleggings- of kapitaalverzekering die u afsluit en u als Box I polis, de zogenaamde kapitaalverzekering eigen woning, aanmerkt wordt door de Belastingdienst gezien als inkomen uit woning of werk en kan daardoor in Box I vallen. Uitkeringen zullen dus boven de vrijstelling(en) gewoon progressief belast zijn (schijventarief). Wel dient de kapitaalverzekering aan een aantal voorwaarden te voldoen wil deze vallen onder de vrijstelling. Het betreft de volgende voorwaarden:
  • In de polisvoorwaarden moet zijn opgenomen dat de begunstigde de uitkering dient te gebruiken ter aflossing van de hypothecaire lening van de eigen woning;
  • In de polis moet zijn opgenomen dat binnen de bandbreedte 1:10 (laagste : hoogste premie) tenminste 20 jaar achtereen premie is betaald;
  • De polis mag nog geen 30 jaar hebben gelopen. Voordat de 30 jaar zijn verstreken moet de polis tot uitkering zijn gekomen om de geldlening af te lossen;
  • De verzekering moet recht geven op een eenmalige uitkering bij leven of bij overlijden van de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert;
  • De verzekering moet zijn afgesloten bij een professionele verzekeraar;
  • De verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd dient een eigen woning ter beschikking te hebben.